Provedbeni tim

Fantastično dobra institucija – FADE IN nezavisna je produkcijska kuća i organizacija civilnog društva osnovana 1999. godine kao platforma za autore s afinitetom prema angažiranom filmu i videu. U fokusu Fade Ina propitkivanje je aktualnih društveno-političkih tema suvremenog društva kroz različite umjetničke prakse.

Nansen dijalog centar organizacija je civilnog društva osnovana 2001. godine s misijom socijalnog oporavka multietničkih zajednica u Hrvatskoj. U fokusu rada Nansen dijalog centra interkulturno je obrazovanje, koje se temelji na kritičkom promišljanju identiteta i predrasuda, i promicanju kulture mira i dijaloga.

Romski resursni centar osnovan je 2002. godine s osnovnim ciljem njegovanja romske kulture i tradicije, s posebnim naglaskom na Rome Munćane, i to prvenstveno kroz folklorni amaterizam. Romski resursni centar okuplja mlade svih nacionalnosti i različitih perspektiva što ga čini mjestom gdje se gube svi vidovi stereotipa i predrasuda.